Bài này em còn chỗ nào chưa hiểu

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • #VIP
  • Zoom +
  • Light Off

Bài này em còn chỗ nào chưa hiểu